Belzzebub

22 teksty – auto­rem jest Belzze­bub.

Ludzie się nie zmieniają, po pros­tu z cza­sem wychodzi ja­cy są naprawdę. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 2 czerwca 2014, 10:02

dzieci płaczą kiedy są małe, a kiedy do­ras­tają płaczą rodzice 

myśl
zebrała 9 fiszek • 15 stycznia 2013, 19:16

do­piero gdy świat nas stra­ci zacznie za na­mi tęsknić 

myśl
zebrała 4 fiszki • 2 stycznia 2013, 20:33

od­wa­ga pot­rze­buje dys­tansu, nie może być brawurowa 

myśl
zebrała 11 fiszek • 23 marca 2012, 09:27

Życie to ta­ki ring bok­ser­ski, trze­ba przyjąć kil­ka ciosów, roz­poznać prze­ciw­ni­ka, a po­tem zaatakować. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 13 lutego 2012, 17:23

rodzi­na to nie tyl­ko Ci, z który­mi łączą nas więzy krwi, ale także Ci, za których tą krew byśmy przelali 

myśl
zebrała 15 fiszek • 18 stycznia 2012, 19:12

oczy widzą, a uszy słyszą- wszys­tko, co się nieus­tannie zmienia... Tyl­ko ser­ce- które czu­je- czu­je niez­mien­nie od lat to samo... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 5 sierpnia 2011, 00:48

Kiedy prag­niesz um­rzeć los za żad­ne skar­by nie da Ci odejść, jed­nak gdy pożądasz długiego życia- wte­dy Śmierć przychodzi prędko... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 8 lipca 2011, 01:37

skrom­na op­ra­wa to bo­gac­two wydarzeń 

myśl
zebrała 8 fiszek • 22 stycznia 2011, 17:52

mówiąc głośno, że cze­goś nie chce­my, w głębi duszy naj­częściej o tym marzymy 

myśl
zebrała 18 fiszek • 11 stycznia 2011, 19:58

Belzzebub

Żyję w dwóch światach: wymarzonym i rzeczywistym...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Belzzebub

Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Aktywność

2 czerwca 2014, 10:02Belzzebub do­dał no­wy tek­st Ludzie się nie zmieniają, [...]